Vážení rodiče, milí žáci,
 

dle manuálu MŠMT a vyhlášení vlády ČR je od pondělí 4. 5. 2021 umožněna prezenční výuka vzdělávání v naší škole takto:

umožňuje se osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce ve vnitřních prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině, žáci se nemusí testovat, ani nijak dokladovat test či prodělání Covid19

možňuje se osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce konané ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy. Žák však musí před vstupem do prostoru školy:

a) prokázat,

i) že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) prokáže potvrzením od zaměstnavatele (dospělý pracující žák), že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem

 

HUDEBNÍ OBOR:
hlavní předměty umožněna prezenční výuka 1+1 (přesně dle rozvrhu), nebo individuální konzultace (kratší setkání ve stanovený, rodiči potvrzený čas, možno i mimo platný rozvrh).
Individuální prezenční výuka nevylučuje další pokračování výuky distanční či jejich vzájemnou kombinaci. Přednost má však vždy prezenční výuka.

vedlejší předměty a PHV (HT, soubory, orchestry, komorní hra, čtyřruční hra, sbor) - distančně (s využitím kombinace on-line výuky a korespondenční zadávání úkolů)

 Výuka sólového zpěvu a hry na dechové nástroje je povolena za přísných podmínek daných MŠMT.

Setrvat v distanční formě vzdělávání nebo zvolit vzdělávání svého dítěte ve formě prezenčního studia je zcela na rozhodnutí zákonného zástupce či zletilého žáka a učitel je povinen formu vzdělávání respektovat a naplnit.
 

VÝTVARNÝ OBOR: 
Pokračuje distanční výuka. Je možno realizovat i konzultace v malé skupině žáků (kratší setkání ve stanovený, rodiči potvrzený čas, možno i mimo platný rozvrh)

TANEČNÍ OBOR:
Pokračuje distanční výuka, případně výuka ve venkovních prostorách školy 
(podle domluvy s vyučujícími)

Naši učitelé mají též za povinnost se s Vámi spojit, zjistit Vaše rozhodnutí a dohodnout další postup.
 

Hygienická a bezpečnostní opatření budou uplatňována i nadále ve zpřísněném režimu:

  • Povinné antigenní testování zaměstnanců naší školy s následným hlášením do registru MŠMT a to ve frekvenci 1x týdně
  • Dezinfekce rukou neprodleně po vstupu do budovy škol
  • Povinnost žáků nosit alespoň chirurgické roušky, dospělé osoby a učitelé respirátory (po celou dobu pobytu ve škole)
  • Stále platí dodržování dvoumetrového odstupu od ostatních osob
  • Platí i zákaz vstupu rodičů nebo doprovázejících osob do školy (s výjimkou jednoho z rodičů v případě žáků přípravných ročníků či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, který může po předchozí dohodě s učitelem setrvat po dobu výuky ve třídě)
  • Zákaz shromažďování a čekání na školních chodbách
     

Vážení rodiče a žáci, moc se opět těšíme na společné setkávání a doufáme, že se epidemiologická situace natolik zlepší, že umožní návrat všech žáků do školy.

Vedení ZUŠ Charlotty Masarykové


Nezapomeňte se podívat na koncerty, které natočili naši milí žáci, najdete je zde: 


V únoru 2021 získali Johanka a Edmund Grecovi
ze třídy pana učitele Aliaksandra Yasinského ocenění na britské soutěži akordeonistů.
Srdečně gratulujeme!